TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TUY PHƯỚC PHỐI HỢP VỚI NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT VÀ KHÁM SÀNG LỌC BAN ĐẦU CHO HỌC SINH